Techniekgeval

1

Telecommunicatietoren

2

Heilongjiang 80m radio- en televisietoren

3

Shandong Zaozhuang ~ Yicheng 220kV transmissielijn

4

Fujian Meizhou bay 500kV transmissielijn

5

Ximeng ~ Shandong 1000kV hoogspanningslijn